ನಾವು karunaadu.com ನ್ನು 2024 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ನೈಜ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.