ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 31 ಲಕ್ಷ ಹಣ : ಕನ್ಯಾದಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ಎಲ್ಐಸಿ ಯೋಜನೆಯು ಕೆಲವು 10 ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ತನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಿದೆ 31 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಸಿಗುವಂತಹ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ.

lic kanyadana yojana benefits
lic kanyadana yojana benefits

LICಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ :

LIC ಪಿಂಚಣಿ ಜೀವವಿಮ ಪಾಲಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಐಸಿ ನೀಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಐಸಿಯು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅದುವೇ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪಾಲಿಸಿಯಾಗಿದ್ದು.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಈ ಕನ್ಯಾ ದಾನ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ.

LIC ಕನ್ಯಾದಾನ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಐಸಿ ಕನ್ಯಾ ಧಾನ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಮುತ್ತಕ್ಕೂ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಯ ಫಲಾನುಭವಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಣವನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕನ್ಯಾ ದಾನ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಖರ್ಚು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೂ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

31 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯಬಹುದು :

ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 151 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕನ್ಯಾದಾನ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4530 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕನ್ಯಾ ದಾನ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ 31 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 121 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ 25 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ 27 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕನ್ಯದಾನ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕನ್ಯಾದಾನ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮಗಳು :

ಎಲ್ಐಸಿ ಯಾ ಕನ್ಯಾ ದಾನ ಪಾಲಿಸಿ ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಐಸಿ ಕಂಪನಿಯು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದಂತೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

  1. ಕನ್ಯಾ ದಾನ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು 18 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷದೊಳಗಿರಬೇಕು.
  2. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
  3. ಇನ್ನು ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ
  4. ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.
  5. ವಿಳಾಸ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
  6. ಮಗುವಿನ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
  7. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ
    ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕನ್ಯಾಧನ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಐಸಿ ಕಂಪನಿಯು ಇದೀಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 31 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *